Mr Dr Amra Džananović

Specijalista radiolog
Dječiji radiolog

Amra Džananović rođena je 25. maja 1970 godine u Sarajevu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Gracu  (Austrija) 25.05.1997 godine. Nakon obavljenog pripravničkog staža za doktora medicine u trajanju od 12 mjeseci, položila je stručni ispit u julu 1998 godine.

Od jula 1998 godine-decembra 2004 zaposlena je kao doktor medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Decembra 2004 dobila je specijalizaciju iz Dijagnostičke radiologije na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu, a specijalistički ispit iz Dijagnostičke radiologije položila je 01.06. 2009 godine.

Od 05.01.2009-08.04 2009 godine provela je tromjesečnu edukaciju na Hacettepe Univerzitetskoj Klinici u Ankari, iz oblasti pedijatrijske radiologije.

Aktivan je učesnik na kongresima Radiologije u zemlji i inozemstvu: Kongres radiologa Sarajevo 2008, 2012, Evropski Kongres radiologa 2009 i 2010 godine, Balkanski Kongres Radiologa 2012 godine, Evropski kongres prdijatrijskih radiologa 2013, 2014 i 2015 godine.

Bila je učesnik brojnih stručnih kurseva iz oblasti pedijatrijske radiologije u Salzburgu, Jeni i Beču.

U akademskoj 2010/2012 godini upisala je postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu – klinički smjer.

Aktivno govori engleski i njemački jezik.

26.03.2015 stekla zvanje magistra medicinskih nauka.