Doc Dr Feriha Hadžagić-Ćatibušić

Subspecijalista pedijatar
Dječija neurologija

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1984.godine, a  specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1995.godine u Sarajevu.

Magistarski rad, pod naslovom  “ Ultrazvučna korelacija morfoloških karakteristika mozga i neurološkog nalaza kod dojenčadi sa neurorazvojnim poremećajima “odbranila  2002.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Doktorsku disertacije, pod naslovom “ Korelacija neurološkog, neuroradiološkog i elektroencefalografskog nalaza kao prediktivni faktor u dijagnozi spastične hemipareze kod djece”,odbranila 2005.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

U nastavno zvanje docent na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izabrana 2008.god.

Status subspecijalste neuropedijatra priznat  rješenjem Federalnog ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Od 1995. godine do danas radi na Neuropedijatrijskom odjeljenju Pedijatrijske klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Autor i koautor preko 110 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Aktivno učestvovala u nizu domaćih i stranih kongresa. Nacionalni koordinator za Bosnu i Hercegovinu pri EACD ( European Academy for Childhood Disability). EACD je evropsko interdisciplinarno udruženje za djecu sa neurorazvojnim poremećajima.

Koautor je jedne knjige, te autor više poglavlja u knjigama.

Edukacije iz oblasti neuropedijatrije obavila na Kliničkom centru u Sarajevu, te  na Dječijim klinikama u Austriji, Belgiji i Sloveniji. Edukaciju iz oblasti ultrazvučnog ispitivanja mozga obavila na Univerzitetskoj dječijoj klinici u Grazu, Austrija.

Član je  Udruženja pedijatara Bosne i Hercegovine, Udruženje dječijih neurologa u Bosni i Hercegovini, Internacionalnog udruženje dječijih neurologa (International Child Neurology Association -ICNA), Evropske akademije za djecu sa neurorazvojnim poremećajima  (European Academy for Childhood Disability -EACD)